Punkty informacji dla przedsiębiorcy
Data artykułu:
2016-04-21
 

 

PUNKT OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCY

 

PUNKT OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCY
ul. Wielicka 28 a (III piętro)
Informacja telefoniczna:  12/ 616-56-00 (do godz.15:15)
czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 07:40-18:00

Funkcjonuje w wyniku porozumień zawartych pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Urzędem Statystycznym,  Zakładem Ubezpieczeń Społecznych , Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki oraz Okręgowym Inspektoratem Pracy w Krakowie.
Istotą jego działalności jest możliwość załatwienia w jednym miejscu większości spraw związanych z uruchomieniem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

W jednym miejscu:
- nadawanie, zmiany i likwidacje numeru REGON przedsiębiorcom działającym w formie s.c., udzielanie informacji na temat uzyskiwania i aktualizacji wpisu do krajowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej REGON - stanowisko Urzędu Statystycznego,
- przyjmowanie wniosków , informacja i doradztwo w zakresie ubezpieczeń społecznych dla osób otwierających pozarolniczą działalność gospodarczą - stanowisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
-informacja o obowiązkach przedsiębiorcy wobec Państwowej Inspekcji Pracy, oraz przyjmowanie zgłoszeń przez przedsiębiorcę pracownika do PIP,
- informacja w zakresie m.in.: źródeł finansowania działalności gospodarczej (także ze środków Unii Europejskiej), ochrony własności intelektualnej, systemów jakości ISO 9001 i HACCP, rozwoju zasobów ludzkich – stanowisko  KSU Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej
- informacja o rejestracji działalności gospodarczej, zmian w istniejących już wpisach, zawieszeń i wznowień działalności gospodarczej oraz wykreśleń z CEIDG,
- informacja o procedurach obowiązujących w UMK w sprawach leżących w sferze zainteresowań przedsiębiorcy w związku z działalnością gospodarczą,
- informacja o instrumentach wsparcia finansowego oferowanego przez instytucje i organizacje dla krakowskich przedsiębiorców,
- informacja o obowiązkach przedsiębiorcy wobec Urzędu Skarbowego,
- doradztwo w zakresie klasyfikacji działalności gospodarczej według PKD.

Przepływ informacji pomiędzy przedsiębiorcami a Punktem Obsługi Przedsiębiorcy jest dodatkowo wspomagany on-line, za pośrednictwem strony internetowej www.bip.krakow.pl/pop

W ramach POP funkcjonują także:

PUNKT KONSULTACYJNY CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII POLITECHNIKA KRAKOWSKA

Telefon: 12 616-5604

Godziny przyjmowania stron: środa 12:00 - 15:30

 •     udzielanie informacji i doradztwo w zakresie możliwości finansowania działalności gospodarczej
 •     pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych (misje gospodarcze, spotkania brokerskie)
 •     pomoc w wyszukiwaniu partnerów zagranicznych (m.in. poprzez bazy danych zawierające oferty współpracy technologicznej i biznesowej)
 •     pomoc we wdrażaniu innowacji i rozwoju badań prowadzonych przez przedsiębiorstwa, oraz pozyskiwaniu funduszy na prowadzenie działalności badawczej
 •     doradztwo w przygotowaniu i wdrażaniu projektów badawczo-rozwojowych, w tym międzynarodowych (np. HORIZON 2020)
 •     doradztwo w zakresie udziału przedsiębiorców w projektach szkoleniowych finansowanych ze środków publicznych oraz w międzynarodowych programach stażowych (np. ERASMUS)
 

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ W KRAKOWIE


 Telefon: 12 616-5607

Godziny przyjmowania stron: środa i piątek 09:00 - 13:00

Świadczenie usług doradztwa i udzielanie bezpłatnych konsultacji przedsiębiorcom w zakresie:

 •     ochrony i transferu własności intelektualnej
 •     możliwości uzyskania dofinansowania działalności ze środków programów krajowych, międzynarodowych i funduszy strukturalnych
 •     oferty technologicznej AGH
 •     nawiązania współpracy z AGH


Działający w Magistracie Punkt Obsługi Przedsiębiorcy uruchomił nową usługę. Osoby planujące założyć firmę będą mogły tam uzyskać pomoc w sprawie podatku.  
 Doradcy z Krajowej Izbą Doradców Podatkowych (KIDP) Oddział Małopolski udzielać będą informacji w zakresie:
 •  wyboru formy opodatkowania,
 •  wyłączenia z form opodatkowania,
 •  obowiązku podatku VAT,
 •  obowiązków w podatku akcyzowym, obowiązku instalacji kas fiskalnych.

Stanowisko zlokalizowane przy ul. Wielickiej 28a czynne będzie w każdy pierwszy i ostatni poniedziałek miesiąca w godzinach od 9.00 do 13.00.

CENTRUM MAŁEJ I MIKRO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CENTRUM MAŁEJ I MIKRO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

os. Handlowe 5
31-935 Kraków
tel. 12 311 58 05
e-mail: biuro@cmmp.pl
www.cmmp.pl
 
CMMP to punkt informacyjno-szkoleniowy, współfinansowany przez Gminę Miejską Kraków, istniejący przy Małopolskim Stowarzyszeniu Kupców i Przedsiębiorców.
Działania CMMP kierujemy do właścicieli i pracowników małych i mikro firm, a także osób fizycznych chcących podjąć działalność gospodarczą na własny rachunek. Zadaniem CMMP jest gromadzenie, przetwarzanie, systematyzowanie, a następnie przekazywanie zainteresowanym informacji biznesowych istotnych dla prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.
W ramach działań Punktu prowadzony jest serwis społecznościowo-biznesowy cmmp.pl. Powstał on w celu integrowania mikro i małych przedsiębiorców, przekazywania im informacji niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej oraz ułatwienia promocji małych firm w Sieci.

 

 

 

NOWOHUCKIE CENTRUM INFORMACJI

w tym: Biuro Lokalne Nowa Huta, prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nowej Huty


os. Centrum B 9
tel. 12 685 59 00

e-mail: forum_nh@interia.pl

czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-16.00

 

Punkt udziela informacji na temat możliwości rozpoczęcia działalności gospodarczej, wraz ze wskazaniem instytucji, do których należy się udać w celu załatwienia formalności, a także o możliwości i zasadach pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej i innych źródeł. Zajmuje się także szeroko pojętą współpracą z siecią informacji miejskiej i innymi instytucjami działającymi na terenie miasta Krakowa, wraz z promocją społeczną i gospodarczą Nowej Huty.


Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Nowej Huty realizuje projekt pomocy samotnym matkom „Dam sobie radę".

 

 

 

INNE PUNKTY INFORMACYJNE I KONSULTACYJNE W KRAKOWIE

 


Regionalny Punkt Kontaktowy
Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24
tel: 12 628 25 87
www.transfer.edu.pl

Regionalny Punkt Kontaktowy został powołany przez Komitet Badań Naukowych w celu:
- udzielania informacji i porad na temat Programów Ramowych UE,
- organizowania szkoleń i spotkań informacyjnych,
- poszukiwania partnerów do współpracy międzynarodowej.
Od 1997 roku działa jako Punkt Informacyjny i Doradczy Europejskich Programów Ramowych, jednocześnie należąc do sieci Krajowego Punktu Kontaktowego.
Od 2006 roku działa w Konsorcjum Punktów Kontaktowych na terenie Małopolski i Podkarpacia. Pełni funkcję Regionalnego Punktu Kontaktowego dla 7 Programu Ramowego w Małopolsce i Podkarpaciu w latach 2007 -2013.

Punkt Konsultacyjny 

Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24
tel: 12 628 25 87
www.transfer.edu.pl


Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska od 01.09.2008 kontynuuje realizację projektu- Punkt Konsultacyjny. Działa on w ramach Krajowego Systemu Usług. Usługi informacyjne świadczone przez punkt są świadczone bezpłatne. 

Klientem Punktu Konsultacyjnego może być przedsiębiorca oraz osoba zamierzająca rozpocząć działalność gospodarczą.


Punkt oferuje usługi zakładające: 

- udzielanie informacji w zakresie podejmowania, wykonywania oraz rezygnacji z prowadzenia działalności   gospodarczej, 

- informowanie o dotyczących możliwościach uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach 2007-     2013 ze środków publicznych, 

- udzielanie informacji na temat możliwości i zasad uzyskiwania usług specjalistycznych. 

 

Usługi świadczone są: 

- osobiście (codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, 

- telefonicznie (dzwoniąc codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 na numer

  12 628 25 87

- wypełniając formularz zapytania

 

 

 

 

Punkt Konsultacyjny
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

31-542 Kraków, ul. Kordylewskiego 11
tel. 12 617 66 35, 12 617 66 37, 12 617 66 42, 12 617 66 76, 12 617 66 78
www.marr.pl

 

Zakres usług świadczonych przez Punkt Konsultacyjny MARR S.A.
Świadczenie bezpłatnych usług informacyjnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw obejmujących:
- zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz programami i formami wsparcia MŚP,
- prezentacje i wyjaśnienie zasad przygotowania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach projektów pomocowych dostępnych dla MŚP,
- zbieranie oraz bieżące aktualizowanie informacji na temat dostępnych programów i projektów wsparcia MŚP,
- informowanie odbiorców usług o działalności PARP oraz o tym, że bezpłatne usługi informacyjne stanowią pomoc de minimis.


Punkt Konsultacyjny
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

31-542 Kraków, ul. Kordylewskiego 11 (parter)
tel. 12 376 91 91, 12 376 91 10, 12 376 91 92
www.mcp.malopolska.pl

W MCP można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące ubiegania się o wsparcie w ramach „Gospodarki Regionalnej Szansy" - II Osi Priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Gospodarka Regionalnej Szansy przewiduje dofinansowanie projektów inwestycyjnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, projektów instytucji otoczenia biznesu spierających rozwój przedsiębiorczości oraz projektów dotyczących badań przemysłowych.


Punkt Informacyjny
Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

31-027 Kraków, ul. Mikołajska 4
tel. 12 421 30 15
www.centrum.krakow.pl

Punkt Informacyjny świadczy usługi konsultacyjne dla jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców z następujących zakresów tematycznych:
- pozyskiwanie zewnętrznych źródeł dofinansowania gminnych inwestycji (czwartki godz. 14.00-16.00),
- pozyskiwanie zewnętrznych źródeł dofinansowania dla przedsiębiorstw (wtorki godz. 14.00 - 16.00),
- dokumenty strategiczne jednostek samorządu terytorialnego (Strategie Rozwoju, Lokalne Plany Rozwoju, Programy Rewitalizacji - jak poprawnie przygotować, konsultacje w sprawie wytycznych do sporządzenia dokumentacji (środy godz. 14.30 - 16.00).


Punkt Konsultacyjny
Enterprise Europe Network
Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie

31-019 Kraków, ul. Floriańska 3
tel. 12 428 92 54, 12 428 92 55
www.iph.krakow.pl

Zakres działalności:
- doradzanie małym przedsiębiorstw w kwestii unijnych strategii politycznych, programów i możliwości finansowania,
- małe przedsiębiorstwa, które szukają partnerów w innym kraju UE, potrzebujące porad dotyczących sposobu pracy nad innowacyjnymi projektami lub chcą poznać zasady ubiegania się o dofinansowanie z europejskich środków na badania naukowe.


Centrum Informacyjne Fundusze Europejskie w Małopolsce
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

30-552 Kraków, ul. Wielicka 72
tel. 12 299 07 40
www.wrotamalopolski.pl/root_fem

Centrum Informacyjne udziela bezpłatnie informacji o funduszach dostępnych dla mieszkańców, firm i instytucji z Małopolski. Celem Centrum Informacyjne FEM jest wsparcie informacyjne potencjalnych beneficjentów w przygotowaniu projektów, maksymalizacja poziomu wiedzy na temat aplikowania i skutecznego wykorzystania środków unijnych.
Oferta Centrum Informacyjnego FEM obejmuje:
- profesjonalne konsultacje merytoryczne - udzielane w siedzibie FEM, konsultacje telefoniczne i e-mailowe,
- bezpłatny pakiet szkoleniowo-warsztatowy,
- specjalistyczne publikacje,
- branżowe programy radiowo-telewizyjne,
- interaktywny serwis internetowy.


Punkt Informacyjny
Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Krakowie
FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji

31-153 Kraków, ul. Szlak 73 a
tel. 12 633 51 54
www.krakow.roefs.pl

Regionalny Ośrodek EFS, ulokowany w siedzibie FRDL MISTiA w Krakowie realizuje kompleksowe usługi informacyjne, doradcze, szkoleniowe i animacyjne w zakresie przygotowywania wysokiej jakości projektów, odpowiadających na potrzeby społeczne. Oferuje: usługi informacyjne nt. możliwości skorzystania z projektów finansowanych ze środków EFS, konsultacje nt. możliwości współfinansowania projektu ze środków EFS, pomoc w przygotowaniu projektu kwalifikującego się o dofinansowanie z EFS, pomoc w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie z EFS, pomoc we wdrażaniu projektu współfinansowanego ze środków EFS, animowanie inicjatyw lokalnych, zawieranie partnerstw.


Punkt Informacyjny
Europejski Fundusz Społeczny w Krakowie
Wojewódzki Urząd Pracy

30-107 Kraków, Plac Na Stawach 1, p. 110
tel. 12 424 07 37
www.wup-krakow.pl

Punkt świadczy usługi informacyjne dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 

OGÓLNOPOLSKIE PUNKTY INFORMACYJNE

 


Punkt Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
(projekt realizowany we współpracy z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej )

00-512 Warszawa, ul. Krucza 38/42,
tel. 22 626 06 32, 022 626 06 33
www.mrr.gov.pl

Punkt informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego stanowi pierwszy element Systemu Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007 - 2013, który będzie tworzony wraz z Urzędami Marszałkowskimi. Jest to miejsce, gdzie pomoc uzyskają osoby z pomysłem na projekt, ale nie orientujące się z jakiego programu mogą dostać dofinansowanie. Punkt informuje o Funduszach Europejskich na latach 2007 - 2013.

Punkt Informacyjny (Informatorium)


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.
00-834 Warszawa, ul. Pańska 81/83
tel. 0 801 33 22 02 , 22 432 89 91
www.parp.gov.pl

Punkt informacyjny PARP udziela informacji o programach pomocowych realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości


Punkt Informacyjny Unii Europejskiej
00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16 a
tel. 22 55 68 970, 22 55 68 971
strona internetowa

Punkt Informacyjny Unii Europejskiej w Warszawie został utworzony przez Komisję Europejską i Parlament Europejski. Punkt pomaga w następujących kwestiach:
- odpowiada na pytania dotyczące różnych aspektów działania UE
- udostępnia publikacje poświęcone integracji europejskiej
- udostępnia „kafejkę europejską"
- prowadzi „lekcję europejską"
- organizuje spotkania z ciekawymi osobami
- prowadzi szkolenia, debaty, lub panele na interesujące tematy związane z integracją europejską.

 

 

 

 

 
Serwis przygotowany przez Urząd Miasta Krakowa